بزرگترین تولید کننده غلات و بذور مادری در استان خراسان جنوبی
16 می

بزرگترین تولید کننده غلات و بذور مادری در استان خراسان جنوبی

با به کارگیری دستگاه های بروز و سیستم های مکانیزه میزان برداشت در هر هکتار به صورت قابل توجه ای افزایش پیدا می کند.