برگه اطلاعات ایمنی مواد( MSDS )اطلاعات پایه در باره مواد یا فراورده های شیمیایی فراهم میکند و دارای اطلاعاتی پیرامون خصوصیات ، پتانسیل آسیب زایی مواد ، نحوه استفاده ایمن و چگونگی برخورد در مواقع اضطراری می باشد.

در ادامه برگه اطلاعات ایمنی تعدادی از مواد شیمیایی پر کاربرد در شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران برای استفاه در دسترس می باشد تا دیگر مراکز نیز بتوانند از این اطلاعات استفاده نمایند.

۱

برگه ایمنی مواد شیمیایی( اکسید روی) دانلود فایل

۲

برگه ایمنی مواد شیمیایی( آمیتراز) دانلود فایل
۳ برگه ایمنی مواد شیمیایی( بنومیل)

دانلود فایل

۴

برگه ایمنی مواد شیمیایی( پاراگوات) دانلود فایل
۵ برگه ایمنی مواد شیمیایی( توفوردی)

دانلود فایل

۶

برگه ایمنی مواد شیمیایی( دلتامترین) دانلود فایل

۷

برگه ایمنی مواد شیمیایی( دیازینون) دانلود فایل
۸ برگه ایمنی مواد شیمیایی( دیمیتوات)

دانلود فایل

۹ برگه ایمنی مواد شیمیایی( راکسیل)

دانلود فایل

۱۰

برگه ایمنی مواد شیمیایی( رانداب) دانلود فایل

۱۱

برگه ایمنی مواد شیمیایی( روغن ولک) دانلود فایل

۱۲

برگه ایمنی مواد شیمیایی( سایپرمترین)

دانلود فایل

۱۳ برگه ایمنی مواد شیمیایی( سولفور)

دانلود فایل

۱۴ برگه ایمنی مواد شیمیایی( کاربندازیم)

دانلود فایل

۱۵

برگه ایمنی مواد شیمیایی( کلات آهن)

دانلود فایل

۱۶ برگه ایمنی مواد شیمیایی( مالاتیون)

دانلود فایل