۱- توسعه باغات پسته در سطح ۳۰۰ هکتار در مزرعه گیو طی ۳ فاز

پسته

 

۲- اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در باغات جدید پسته در سطح ۱۱۵ هکتار در مزرعه مختاران در سه سال

picture17

 

۳- کشت گل محمدی در باغ خالق آباد

IMG_۲۰۱۷۰۴۱۲_۱۳۵۰۲۷