آدرس:

استان خراسان جنوبی شهرستان بیرجند، کیلومتر ۵ جاده بیرجند- کرمان، جنب دانشکده کشاورزی،
مجتمع تولیدات گیاهی امام رضا(ع)،

شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران

تلفن: ۰۵۶۳۲۲۵۴۳۵۱- ۰۵۶۳۲۲۵۴۳۵۰

نمابر: ۰۵۶۳۲۲۵۴۳۵۵

صندوق پستی: ۳۶۸ – ۹۷۱۷۵

IMG_۲۰۱۵۰۶۰۸_۱۰۳۰۲۴