ایجاد گلخانه ای پر ثمر با میوه اشتغال و رفع محرومیت توسط شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران