برگزاری رزمایش مشترک دفاع بیولوژیک مقابله با ویروس کرونا با حضور شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران