اعضای هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران

۱- سینا سرحدی                                       مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

۲- محمدرضا اسفهرودی                           مدیر مالی اداری و رئیس هیئت مدیره

۳- محمدرضا زیدآبادی                               عضو هیئت مدیره

۴- مجیدرضا وفادار نصراله زاده                 عضو هیئت مدیره

۵- علی اصغر رضایتی                               عضو هیئت مدیره