اعضای هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران

۱- سینا سرحدی                        مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

۲- محمود یاحقی                        مدیر تولید و رئیس هیئت مدیره

۳- محمدرضا اسفهرودی             مدیر مالی اداری و عضو هیئت مدیره

۴- هادی سنبلی                         عضو هیئت مدیره

۵- علی اصغر رضایتی                 عضو هیئت مدیره