اعضای هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران

۱- سینا سرحدی                     مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

۲- محمود یاحقی                     مدیر تولید و رئیس هیئت مدیره

۳- محمدرضا اسفهرودی            مدیر مالی اداری و عضو هیئت مدیره

۴- هادی سنبلی                      عضو هیئت مدیره

۵- نصراله درویش متولی          عضو هیئت مدیره