پس از اجرای موفق طرح تولید علوفه ارزان و کم آب بر (گیاه خارشتر) در اراضی بایر شرکت و بیابان های استان خراسان جنوبی و توسعه آن در سطح ملی با حمایت های بنیاد مستضعفان و وزارت جهاد کشاورزی، طرح پرورش شتر(پرواری) بعد از مطالعات لازم در دستور کار شرکت قرار گرفت.

این طرح الگویی به منظور تکمیل زنجیره تولید، ایجاد اشتغال پایدار، کمک به جوامع محلی به منظور رفع محرومیت و تامین امنیت در مرز آغاز شده است.

با توجه به شرایط اقلیمی کشور و انتقال تکنولوژی کاشت علوفه ارزان از سوی شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران به ۹ استان متقاضی ، مراکز ترویجی مختلف فعالیت بر روی این طرح و تکمیل زنجیره تولید را آغاز نموده اند. امید است تلاش صورت گرفته و تجارب ارزشمند بدست آمده قدمی مثبت در جهت رونق تولید در مناطق محروم کشور باشد.

شتر

شتر