۱- انتقال آب: انتقال بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر در واحدهای تحت پوشش در سطح مزارع و باغات

۲- سیستم های آبیاری: در سطح ۲۵۰۰ هکتار در مزارع گیو و مختاران

۳- گلخانه ها: احداث ۵۰۰۰ متر مربع واحد گلخانه ای در واحد خالق آباد

۴- دامپروری: احداث پرواربندی گوسفند با بیش از ۱۸۰۰ راس دام

۵- توسعه باغات پسته: احداث باغات جدید در سطح ۷۰۰ هکتار در مزارع اکبراباد گیو، موسویه و مختاران طی سال های ۹۳-۹۰